Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Τίτλος: Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα
Στόχος: Αύξηση της παραγωγικότητας και εξωστρεφής των ΜΜΕ
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε

Πληροφορίες του Προγράμματος

Ο κύριος στόχος του προγράμματος «Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα» είναι η παροχή κινήτρων για τη δημιουργία νέων συνεταιριστικών σχηματισμών στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας ή η αναβάθμιση της λειτουργίας των υπαρχόντων, προκειμένου να προωθηθεί καινοτομία στην τοπική επιχειρηματικότητα, προώθηση της ανταλλαγής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και ενθάρρυνση της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, της μεταφοράς γνώσης και άλλων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης, της διάδοσης πληροφοριών και της συνεργασίας μεταξύ εταιρειών και άλλων οργανισμών του συνεταιρισμού

Η επιχείρηση «Ευφυείς Λύσεις για Κτίρια Μηδενικού και Θετικού Ενεργειακού Ισοζυγίου - Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας ΑΜΚΕ», που εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στη Δράση: «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Προώθηση της Καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 
Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα με την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, τη μεταφορά γνώσεων, τη δημιουργία δικτύων, τη διάδοση πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών του συνεργατικού σχηματισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 1.043.545 €, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 607.389,25 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιήθηκε, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
  • Μηχανήματα - Εξοπλισμός
  • Λογισμικά 
  • Δαπάνες προσωπικού
  • Προβολή – προώθηση - δικτύωση
  • Έρευνα 

 

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε: 

  • προώθηση της καινοτομίας 
  • αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
  • ενίσχυση της εξωστρέφειας
  • ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.