Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Privacy Policy Free User(GR)

 

Ενημέρωση και συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία IsZEB (εφεξής «Υπεύθυνος Επεξεργασίας») σας ενημερώνει δια του παρόντος ότι συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει, σε ηλεκτρονική και έγχαρτη μορφή, τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση (ιδίως τα ακόλουθα: Επώνυμο, Όνομα, e-mail και τηλέφωνο του νέου μέλους), εφαρμοζομένων σχετικά των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, ήτοι σήμερα τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων»), όπως εκάστοτε ισχύουν (εφεξής «η Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων»), και σύμφωνα με τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

Η εταιρεία μας συλλέγει τα ως άνω προσωπικά δεδομένα από εσάς αποκλειστικά προς τον σκοπό της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της, της εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης – συμφωνητικού συνεργασίας και της προστασίας της ασφάλειάς σας. Η νόμιμη βάση της ως άνω επεξεργασίας είναι, αφενός, η δια της παρούσας χορηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή σας, και, αφετέρου, το γεγονός ότι η επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σας δεν θα διαβιβασθούν περαιτέρω σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή σας. Επίσης, η εταιρεία μας δε θα διαβιβάσει τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σε χώρα εκτός της Ε.Ε. Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα θα καταστούν προσιτά και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τα εξουσιοδοτημένα και αρμόδια μέλη της εταιρείας μας, τα οποία και θα τα επεξεργασθούν αποκλειστικά για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών, και σε καμία περίπτωση προς ίδιον όφελος. Περαιτέρω, ορισμένα από τα ως άνω προσωπικά δεδομένα θα καταστούν προσιτά και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, από εξουσιοδοτημένους σε εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. εξωτερικό λογιστή, ως προς την τιμολόγηση κ.λ.π.) προς τον σκοπό εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης.

Η εταιρεία θα τηρεί και επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας, καθώς και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις νόμιμες υποχρεώσεις της και για την υπεράσπισή της έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων. Μετά δε το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος θα προβεί στην οριστική διαγραφή των ως άνω προσωπικών δεδομένων.

Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων εξαιρέσεων, προϋποθέσεων και περιορισμών που προβλέπονται στην Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και διαγραφής των ως άνω προσωπικών δεδομένων.

Διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την παρούσα συγκατάθεσή σας, χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην παρούσα συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Για τυχόν διευκρινίσεις, σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή με την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης , Τ.Θ. 60328, Τ.Κ. 57001, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλέφωνο: (+30) 2311 257 505

Email: info@iszeb.gr

 

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.